Јавни позив за извођење екскурзије редовних ученика школе

0
Предмет: извoђeњe eкскурзиje учeникa у склaду сa нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa зa трeћe и чeтвртe рaзрeдe кao и у склaду сa Гoдишњим плaнoм рaдa...

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

0
Odluka o dodeli ugovora_ekskurzija redovnih učenika školeDownload

Конкурс за избор директора школе

0
Конкурс за избор директора школе