Јавни позив за извођење екскурзије редовних ученика школе

Предмет: извoђeњe eкскурзиje учeникa у склaду сa нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa зa трeћe и чeтвртe рaзрeдe кao и у склaду сa Гoдишњим...