Упис ученика у први разред

Први круг уписа  ученика у први разред ће се одржати у четвртак 14.07. и петак 15.07. од 8-15 часова у просторијама школе. Документа потребна за упис су: диплома о завршеној...

ПУТОВАЊЕ У  ПОЉСКУ У – ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКАТ „Technology for Education, Alternative Methodologies and...

У периоду од 07.06-15.06.2022. у школи „Szkola Postawowa nr 27 im. I.J.Paderewskiego“ из Жешова ученици и наставници наше школе учествовали су у пројекту ЕРАЗМУС+ у 3. мобилности у Пољској, земљи Коперника, Шопена,...

Јавни позив за извођење екскурзије редовних ученика школе

Предмет: извoђeњe eкскурзиje учeникa у склaду сa нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa зa трeћe и чeтвртe рaзрeдe кao и у склaду сa Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe зa шкoлску 2021/2022 гoдину сa рeaлизaциjoм eкскурзиje...

Предлози тема за матурски испит из српског језика

Актив Српског језика и књижевности за МАТУРСКИ ИСПИТ школске 2021/22. године ПРЕДЛАЖЕ 10 ТЕМА (од којих ће се на дан испита изабрати четири, две из књижевности и две слободне):

Путовање у Шпанију – Еразмус+ пројекат „Tiny Steps for Great Changes“

У периоду од 30.05 – 03.06. ученици и наставници наше школе су учествовали у другој мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта „Tiny Steps for Great Changes“. Домаћин ове мобилности је била школа Ins...

Наставници ССШ “Бранко Радичевић” из Руме представили Еразмус+ пројекат  „По знању се издвајамо“ у...

У петак, 27.05.2022. године нашу школу су посетили наставници  ССШ „Бранко Радичевић“ из Руме у оквиру пројекта  „По знању се издвајамо“, Ерасмус+ програма. Том приликом су наставници Бошковић Ненад, Тодоровић Бранкица, Павловић...

Наставак сарадње између ЈУ Економске школе из Добоја и Економске школе “9.мај”

У петак 20.05.2022. године Eкoнoмску шкoлу “9. мaj” су пoсeтили дирeктoркa и три прoфeсoркe из JУ Eкoнoмскe шкoлe из Дoбoja. Oвoм пoсeтoм je нaстaвљeнa сaрaдњa кoja je зaпoчeтa...

Презентација Економског факултета из Београда

У четвртак 19.05. у нашој школи је одржана промоција Економског факултета из Београда. Програме и рад Економског факултета је нашим ученицима објаснио и приближио бивши ученик Економске школе „9.мај“, сада студент на...

Конкурс за избор ученика и спортисте генерације

На основу чл. 9 Правилника о похваљивању и награђивању ученика, председник Наставничког већа, директор школе, расписује Конкурс за избор ученика и спортисте генерације. Конкурс је отворен од 17.05. до 24.05. 2022. године...

ФУЛБРAJT AЛУMНИ ПРOJEКAT “КЛИMИ” – У СУСРET КЛИMATСКИM ПРOMEНAMA

Прojeкaт у вeзи сa климaтским прoмeнaмa спрoвoдe члaнoви Дeпaртмaнa зa инжeњeрствo зaштитe живoтнe срeдинe (Фaкултeт тeхничких нaукa, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду) уз финaнсиjску пoдршку Aмбaсaдe СAД-a у Бeoгрaду, у oквиру Aлумни прojeктa...