Ванредно школовање

– Ванредан ученик је ученик који савладава наставни план и програм, односно стиче средње образовање без похађања наставе, путем полагања испита.
– Својство ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке школске године, под условима утврђеним законом. Својство ванредног ученика може се стећи и у току школске године, под условима утврђеним законом.
– Ванредни ученик уписује се сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима, једнаким и за редовне и ванредне ученике, најкасније до 31. августа.
– Ванредни ученик може да се упише у школу, ради преквалификације и доквалификације, након добијене сагласности на план уписа од стране Покрајинског секретаријата за образовање Нови Сад.
– Ванредан ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета.
– Ванредан ученик уписан ради доквалификације, полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда укључујући завршни, односно матурски испит.
– Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом осим предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година.
– Рокови за полагање испита ванредних ученика утврђује се Годишњим планом рада школе за сваку школску годину а испити се могу полагати у следећим роковима: oктобарском, децембарском, фебруарском, априлском, јунском и августовском.
– Датум и време полагања појединих испита утврђује се распоредом испита који се објављују на огласној табли школе.

Документација за упис

– План уписа
– Основне одредбе
– Молба за упис
– Пријава за упис

Испитна питања

– Државно уређење
– Енглески језик
– Филозофија
– Физика
– Географија
– Хемија
– Историја
– Куварство
– Латински
– Логика
– Математика
– Монетарна економија и банкарство
– Националне кухиње
– Немачки језик
– Основе куварства
– Основе посластичарства
– Основе услуживања
– Основи економије
– Основи матичне евиденције
– Основи правних поступака
– Основи радног права
– Основи реторике и беседништва
– Основи туризма и угоститељства
– Пословна економија
– Познавање робе
– Познавање животних намирница
– Психологија
– Путеви хране
– Рачунарство и информатика
– Социологија са правима грађана
– Социологија
– Српски језик
– Статистика III разред
– Услуживање са практичном наставом
– Устав и права грађана
– Уставно привредно право – економски техничар

Испитни рокови

– Распоред испита за децембарски рок 2019.