Пре 60 го­ди­на, 5. сеп­тем­бра 1959, по­че­ла је са ра­дом Еко­ном­ска шко­ла „9.мај“. Пр­во­бит­но смо дели­ли згра­ду са Гим­на­зи­јом, а на­ста­ву у Еко­ном­ској шко­ли је по­ха­ђа­ло три оде­ље­ња, два ме­шо­ви­та и јед­но чи­сто жен­ско оде­ље­ње, укуп­но 105 уче­ни­ка. Шко­ла је за че­ти­ри го­ди­не на­ра­сла на укуп­но 409 уче­ни­ка у ре­дов­ним оде­ље­њи­ма и 68 уче­ни­ка у оде­ље­њи­ма од­ра­слих. Уче­ни­ци су би­ли уче­сни­ци број­них рад­них ак­ци­ја као што су из­град­ња ауто – пу­та Брат­ствоје­дин­ство, бер­ба ку­ку­ру­за, бер­ба гро­жђа, а од пр­вог за­ра­ђе­ног нов­ца опре­ми­ли су школ­ски ор­ке­стар и ку­пи­ли маг­не­то­фон за раз­гла­сну ста­ни­цу.

Први директор
Фердо Подушка

1977. шко­ла до­би­ја сво­ју згра­ду у ули­ци Ђу­ре Да­ни­чи­ћа и вре­ме­ном сти­че свој на­ди­мак „шко­ла на кра­ју гра­да“.

За по­стиг­ну­те ре­зул­та­те у вас­пит­но обра­зов­ном ра­ду шко­ла је 1997. го­ди­не до­би­ла Но­вем­бар­ску на­гра­ду оп­шти­не Срем­ска Ми­тро­ви­ца.

Број оде­ље­ња и сме­ро­ви су се ме­ња­ли са го­ди­на­ма. На при­мер, школ­ске 2002/2003. шко­ла је има­ла нај­ве­ћи број уче­ни­ка: 33 оде­ље­ња са 1021 уче­ни­ком. Да­нас има­мо 25 оде­ље­ња и око
720 уче­ни­ка. У скла­ду са по­тре­ба­ма вре­ме­на и тр­жи­шта ра­да не­ки сме­ро­ви су вре­ме­ном уга­шени: дак­ти­ло­граф, би­ро­тех­ни­чар, тр­го­вац, ко­но­бар…

Од 2004/2005. у шко­лу се уво­де но­ви, атрак­тив­ни­ји сме­ро­ви: фи­нан­сиј­ски ад­ми­ни­стра­тор, по­слов­ни ад­ми­ни­стра­тор, ту­ри­стич­ки тех­ни­чар, уго­сти­тељ­ски тех­ни­чар…

За 60 го­ди­на ра­да шко­ла је има­ла 12 ди­рек­то­ра: Пр­ви ди­рек­тор је био про­фе­сор Фер­до По­ду­шка, а за­тим следе Но­вак Ра­да­но­вић, Три­вун Ми­лан­ко­вић, Ми­лош Ду­гоши­ја, Мил­ко Го­спић, Љу­бин­ка Вла­о­вић, Зо­ра Бе­а­дер, Зла­ти­ца Ку­зми­нац, Ја­сна Арба­нас, Или­ја Не­дић, Си­ни­ша Ју­кић.

Новица Новаковић


Да­нас се на ме­сту ди­рек­то­ра на­ла­зи Но­ви­ца Но­ва­ко­вић, про­фе­сор ра­чу­нар­ства и ин­фор­ма­ти­ке.
У то­ку свог ше­зде­се­то­го­ди­шњег ра­да, шко­ла је уче­ство­ва­ла у мно­гим так­миче­њи­ма и по­сти­за­ла ве­ли­ке успе­хе у свим обла­сти­ма ко­ји­ма се шко­ла ба­ви: област еко­ни­ми­је, пра­ва и ад­ми­ни­стра­ци­је, ту­ри­зма и уго­сти­тељ­ства. Сла­ву шко­ли до­не­л и су и на­ши бив­ши уче­ни­ци, а са­д а ис­так­ну­ти при­вред­ни­ци, бан­ка­ри, про­фе­со­ри фа­кул­те­та, спор­ти­сти, тр­гов­ци, уго­сти­те­љи и на­ше ко­ле­ге. Са ве­ром у но­ве успе­хе, на­ста­вља­мо та­мо где смо ста­ли.