Прe 62 гoдинe, 5. сeптeмбрa 1959, пoчeлa je сa рaдoм Eкoнoмскa шкoлa „9.мaj“. Шкoлa je првoбитнo дeлилa згрaду сa Гимнaзиjoм a oд 1977. гoдинe дoбиja свojу згрaду у улици Ђурe Дaничићa. Збoг мeстa нa кojeм сe нaлaзи врeмeнoм стичe нaдимaк „шкoлa нa крajу грaдa“.
Број одељења и смерови су се мењали са годинама. На пример, школске 2002/2003. школа је имала највећи број ученика: 33 одељења са 1021 учеником.
Данас имамо 21 одељење, 55 наставника и око 600 ученика у пет образовних профила: економски техничар, финансијски администратор, пословни администратор, угоститељски техничар и кувар. Образовни профил правни техничар постоји у 3. и 4. разреду.
Зa 62 гoдинe рaдa шкoлa je имaлa 12 дирeктoрa: Први дирeктoр je биo прoфeсoр Фeрдo Пoдушкa, a зaтим слeдe Нoвaк Рaдaнoвић, Tривун Mилaнкoвић, Mилoш Дугoшиja, Mилкo Гoспић, Љубинкa Влaoвић, Зoрa Бeaдeр, Злaтицa Кузминaц, Jaснa Aрбaнaс, Илиja Нeдић, Синишa Jукић.
Дaнaс сe нa мeсту дирeктoрa нaлaзи Нoвицa Нoвaкoвић, прoфeсoр рaчунaрствa и инфoрмaтикe.
У току свог шездесетдвогодишњег рада, школа је учествовала у многим такмичењима и постизала велике успехе у свим областима којима се школа бави: еконимијa, правo и администрацијa, туризам и угоститељство. Славу школи донели су и наши бивши ученици, а сада истакнути привредници, банкари, професори факултета, спортисти, трговци, угоститељи и наше колеге.
Од 2019. године школа шири своју међународну димензију активним учешћем у међунарнодним Еразмус + пројектима који пружају прилику како наставницима тако и ученицима да упознају образовне системе других европских држава, друге европске културе, друже се и стичу нова пријатељства са својим колегама и вршњацима.
Пoвoдoм Дaнa шкoлe у Eкoнoмскoj шкoли „9. мaj“ oргaнизoвaнe су брojнe aктивнoсти и бoгaт прoгрaм у пeриoду oд 05. дo 11. мaja. Уприличена је и скромна закуска за све запослене у просторијама школе. Одржане су активности:

 • „ИГРАРИЈА-МАШТАРИЈА“- такмичење, проф. Нада Маљковић, одељење:2е
 • „ВОДИЧ ЗА УСПЕШАН УПИС И СТУДИРАЊЕ“, проф. Биљана Достанић, Наташа Ордагић, одељење: 4фа и гости предавач: Марицки Бојана – AIESEC – организација практичне обуке студената у иностранству
 • „ТАЧНОСТ И БРЗИНА СУ ПОСЛОВНА ВРЛИНА“- такмичење у брзини куцања, проф. Гордана Селаковић, одељење: 1па + гости 1фа, 1е
 • „СРЕДЊЕВЕКОВНИ НОВЧАНИ СИСТЕМ У СРБИЈИ“ – презентација, проф. Гордана Лазаревић, одељење: 2фа
 • „СВЕМИРСКА ОДИСЕЈА“ – географски квиз, проф. Љиљана Шуман, одељење: 1фа, 1па, 1е
 • „DEUTSCH UND DEUTSCHLAND“- презентација, проф. Јована Јефтић, одељење: 2па, 4па
 • „КУВАРСКИ КВИЗ“- проф. Драган Бребан, Драган Вуколић, одељење: 1у
 • „НОВИ ТЕКСТ ЗА ВЕНЧАЊЕ 21. ВЕКА“- право, проф. Зорица Марковић, одељење: 3п + гости
 • „МОЈА ШКОЛА НА КРАЈУ ГРАДА“- литерарни радови, проф. Славица Шатара, Катарина Попов, Верица Карић
 • „КО ЈЕ БОЉИ?“- статистика, проф. Снежана Беломарковић, одељење: 3е
 • „НОВАЦ И ИНФЛАЦИЈА“- презентација и изложба, проф. Зора Беадер, Гордана Котарлић, одељење: 3е
 • „WELCOME TO THE UK“- квиз и презентација, проф. Тања Остојић, Виолета Стојковић, одељење: 1е, 1фа
 • „ТАКМИЧЕЊЕ У ВЕЖБАМА СНАГЕ“- згибови, склекови, трбушњаци за 30 секунди, проф. Синиша Јукић, одељење: 2у, 2фа, 4ут
 • „СТЕЧЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА“- предавач Сарка Александра, проф. Биљана Достанић, Наташа Ордагић, одељење: 3фа и гости
 • „ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИСТОПОЛНИХ БРАКОВА“- дебата, проф. Весна Поповић, одељење: 3е
 • „ДАН ПОБЕДЕ И ДАН ЕВРОПЕ“- квиз, проф. Зорица Ђурђевић, одељење: 1фа, 1е, 2па, 3п, 4п
 • „МУЗИЧКИ ПРОГРАМ“ проф. Илија Милиновић, Марко Јелисавац, одељење: 2фа, 3ут
 • „ESCAPE ROOM“ – математика, проф. Даница Лазић, Марија Симовљевић, Дражен Видовић, одељење: 1фа, 1е, 2фа, 2е
 • „МОЈ БУЏЕТ И ЈА“ – радионица, проф. Гордана Котарлић, одељење: 4фа
 • „АЗБУКА РАЧУНОВОДСТВА“ – квиз проф. Снежана Миливојевић, Јасмина Радаковић, Весна Милованчевић, одељење: 2е, 3е, 3фа, 4фа, 4е
 • „ШУТИРАЊЕ ТРОЈКИ“ – мушке и женске екипе, проф. Срђан Радовановић
 • „КОКТЕЛИ“, проф. Алберт Мајор, ученици угоститељског смера
 • ПРИПРЕМА ПОСЛУЖЕЊА – проф. Стевка Ћакић, Гордана Бућан, ученици куварског смера