Финансијскo-рачуноводствени техничар

Трајање школовања: 4 године

Образовни профил финансијско-рачуноводствени техничар ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

Специфичност овог профила је практична примена стеченог знања из рачуноводства, пословне кореспонденције и пословне информатике, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, где ученици формирају виртуелно преузеће и симулирају рад правог привредног друштва. Настава се одвија у специјализованим учионицама – бироим, који су опремљени као и свака друга канцеларија. Кроз предмет финансијско-рачуноводствена обука ученици стичу најшира практична знања из области оснивања привредног друштва, финансијско-рачуноводствених послова и послова платног промета. У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин проверавају стечена знања у школи. Сваке године се организује Сајам виртуелних предузећа на коме ученици представљају пословање свог виртуелног предузећа.

Након завршеног средњег образовања, финансијско рачуноводствењни техничари могу да се запосле у финансијско–рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама… Нека од занимања која финансијско-рачуноводствени техничар може обављати су: финансијски референт, порески службеник, референт за акцизе, референт за таксе, финансијски службеник, службеник за обрачун зарада, рачуноводствени и књиговодствени службеник.

Стручне компетенције:

  • Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства
  • Обављање послова са књиговодственом документацијом
  • Обављање послова платног промета
  • Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге
  • Обављање финансијских послова
  • Припремање и израда обрачуна
  • Припремање и израда извештаја
Такође, могу да наставе даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем: Економски факултет, Факултет организационих наука, на факултетима за маркетинг и менаџмент итд.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања