На овој страници можете да пронађете све информације важне за упис у средњу школу у школској 2024/25. години које ће вам помоћи око одабира жељеног смера у нашој школи и календаром уписа, почев од пријављивања ученика за полагање пријемног испита, начинима уписа и потребној документацији све до другог уписног круга који ће се обавити у септембру.

У шкoлскoj 2024/25. гoдини Eкoнoмскa шкoлa “9.мaj” уписуje слeдeћe oбрaзoвнe прoфилe:

Oблaст: eкoнoмиja, прaвo и aдминистрaциja

Екoнoмски тeхничaр

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Економски техничар је образовни профил са најдужом традицијом у нашој школи. Изучавајући групу економских предмета поред општеобразовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији...

Финaнсиjско-рачуноводствени техничар

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско- рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања...

Правно-пословни техничар

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Правно-пословни техничар је развијен на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе. Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословног техничара је оспособљавање ученика за: вођење правно-пословне администрације,пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, обављање оперативних послова у области јавне управе, планирање и организовање пословних активности.

Oблaст: угоститељство

Хотелијерско-ресторатерски техничар

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима. Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на високим школама и факултетима...

Кувар

III стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, а првенствено у области куварства. У оквиру школе ученици своја теоријска знања допуњу праксом у угоститељским објектима на територији целог Срема. У школи постоји и специјализована учионица за извођење практичне наставе из предмета Куварство са практичном наставом...

Документација потребна за упис:

  • диплома о завршеној основној школи
  • извод из матичне књиге рођених
  • лекарско уверење
  • формулар за упис