На овој страници можете да пронађете све информације важне за упис у средњу школу у школској 2022/23. години које ће вам помоћи око одабира жељеног смера у нашој школи и календаром уписа, почев од пријављивања ученика за полагање пријемног испита, начинима уписа и потребној документацији све до другог уписног круга који ће се обавити у септембру.

У шкoлскoj 2022/23. гoдини Eкoнoмскa шкoлa “9.мaj” уписуje слeдeћe oбрaзoвнe прoфилe:

Oблaст: eкoнoмиja, прaвo и aдминистрaциja

Екoнoмски тeхничaр

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Економски техничар је образовни профил са најдужом традицијом у нашој школи. Изучавајући групу економских предмета поред општеобразовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији...

Финaнсиjско-рачуноводствени техничар

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско- рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања...

Пoслoвни aдминистрaтoр

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

У оквиру овог образовног профила ученици стичу неопходна знања из области права, економије и администрације. Такође, ученици ће стећи знања из маркетинга и менаџмента предузећа, као и вештине планирања и организовања пословних процеса. У школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе различитих софтвера итд...

Oблaст: угоститељство

Хотелијерско-ресторатерски техничар

IV стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима. Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на високим школама и факултетима...

Кувар

III стeпeн стручнe спрeмe
30 учeникa

Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, а првенствено у области куварства. У оквиру школе ученици своја теоријска знања допуњу праксом у угоститељским објектима на територији целог Срема. У школи постоји и специјализована учионица за извођење практичне наставе из предмета Куварство са практичном наставом...

Документација потребна за упис:

  • диплома о завршеној основној школи
  • извод из матичне књиге рођених
  • лекарско уверење
  • формулар за упис