Правно-пословни техничар

Трајање школовања: 4 године

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу на часовима вежби, у оквиру наставе у блоку. Настава у блоку реализује се у разним државним институцијама и предузећима.Кроз праксу и разне симулације ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целокупну слику правног система ове земље.Ученици овог профила могу наставити даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем: Правни факултет, Факултет организационих наука, Економски факултет, Политичке науке, факултетима за маркетинг, менаџмент и сл. али и на другим несродним факултетима: Филолошки, Филозофски (историја, психологија, филозофија, социјологија)..

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања