Правно-пословни техничар #3

Трајање школовања: 4 године

Образовни профил правно-пословни техничар у нашој школи се уводи од школске 2023/2024. године. Трајање образовања је четири године након чега ученик стиче знање за обављање послова из области права и администрације. Циљ наставног плана и програма је оспособљавање ученика за вођење правно-пословне администрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова у области јавне управе, планирање и организовање пословних активности.

Пракса се обавља у суду, полицијској управи, јавним предузећима итд.

Административни и секретарски послови које обавља правно-пословни техничар су: слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, ситуација, уговора, вођење евиденција повреда на раду, рад на централи, факсу итд. Оспособљени су да пишу решења и одлуке, раде на оверама потписа, рукописа и преписа, обрађују пошту и раде на рачунару. Најчешће раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, адвокатским канцеларијама, код јавних бележника и сличним делатностима. Посао обављају углавном у канцеларији, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

Стручне компетенције:

  • обављање административних послова;
  • комуникацију са странкама;
  • рад на пословима из подручја радних односа;
  • комуникацију са банкама;
  • израду разних евиденција и статистичких података;
  • писање решења и одлука;
  • рад на пословима у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе;
  • рад на оверама потписа, рукописа и преписа;
  • обраду поште и рад на рачунару.

После завршетка средње школе правно-пословни техничари могу да наставе студије на Правном, Економском, Филозофском факултету, Факултету безбедности итд.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања