Економски техничар

Трајање школовања: 4 године

Економски техничар је образовни профил са најдужом традицијом у нашој школи. Школовање траје четири године и по положеној матури стиче се звање – Економски техничар. Циљ наставног плана и програма је да ученици стекну способности везане за економију, организацију и менаџмент предузећа, савремену пословну кореспонденцију, пословну информатику итд.

Пракса се обавља у државним институцијама и приватним фирмама где се ученици упознају са обављањем економских послова, прикупљањем и анализирањњем података, праћењем економских трендова, економском пропагандом итд. Након завршене средње школе, а са дипломом економског техничара, могућности су велике. Ученик има адекватно знање да се одмах, веома лако и брзо запосли, али и да настави академско школовање на вишим школама и факултетима. Економски техничар је посао који је увек актуелан и добар економиста је неопходан готово у свакој фирми. Могу да раде у банкама, осигурању, трговини, инвестиционим фондовима, синдикатима, владиним организацијама, ревизорским кућама и слично.

Радне компетенције еkономског техничара су да:

  • води благајничко пословање,
  • попуњава књиговодствена документа,
  • књижи пословне промене,
  • састави изештај о пословању,
  • обрачунава рате и камате кредита,
  • води послове књига предузећа и контролише их,
  • обрачунава порезе и дуговања,
  • планира продају робе у току године,
  • планира и организује рекламирање производа и услуга.
Економски техничар је особа од поверења, чије су одговорности финансије, праћење тржишта, извештаји, анализа података…

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања