Економски техничар

Трајање школовања: 4 године

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Економски техничар је образовни профил са најдужом традицијом у нашој школи. Изучавајући групу економских предмета поред општеобразовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.

Економски техничари се у нашој школи образују за обављање књиговодствених, комерцијалних, рачуноводствених, финансијских и благајничких послова или на пословима на истраживању тржишта и економске пропаганде. Економски техничари се оспособљавају да већину послова обављају на рачунарима користећи савремене информатичке технологије.

Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.
Након завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, а могу и да наставе своје школовање на високим школама и факултетима из области економије, права, организационих наука, менаџмента и друго.

За економске техничаре планира се посета Народној банци у Београду.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања