Пословни администратор

Трајање школовања: 4 године

Образовни профил пословни администратор у нашој школи се уводи  од школске 2011/2012. године. У оквиру овог образовног профила ученици стичу неопходна знања из области права, економије и администрације. Такође, ученици ће стећи знања из маркетинга и менаџмента предузећа, као и вештине планирања и организовања пословних процеса. У школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе различитих софтвера итд.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање административних послова ученици овог профила стичу у оквиру виртуелног предузећа за обуку. У виртуелним предузећима се симулирају послови набавне, продајне, књиговодствене и службе опште правних послова.

Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и рутине неопходне за њихово будуће занимање. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику пословања предузећа.
Пословни администратори стичу знања и вештине неопходне за обављање послова планирања рада и организовања активности у предузећима, воде пословну коресподенцију, обављају књиговодствене и благајничке послове, архивирају документацију и друго. Имајући у обзир све напред наведено, пословни администратори могу да нађу радно место предузећима која се баве различитим привредним делатностима, као и ванпривредним институцијама или да наставе своје школовање на високим школама и факултетима.

За ученике овог образовног профила планира се посета Народној банци у Београду и Сајму виртуелних предузећа.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања