ПРАВНИ ТЕХНИЧАР


Трајање школовања: 4 године

Право као подручје рада у којем се образују правни техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Ученици који уписују образовни профил правни техничар стичу знања из стручних предмета из области права и економије, али и опште образовање.
Ученици теоријска знања стичу у школи, а праксу реализују у јавним институцијама, Општину, Суд, Фонд за пензионо и инвалидско осигурање и Фонд за здравствено осигурање.
 Скоро је свака генерација обишла Републичку скупштину и Скупштину града Београда.
Правни техничар има могућност запослења, пре свега у државним органима, али и у свим установама и предузећима на административним, управним, биротехничким пословима као и пословима матичара. Такође, по завршетку школовања ученици имају могућност и да наставе школовање на високим школама и факултетима из области друштвених наука.
 Правни техничари су канцеларијски сужбеници који раде административне послове у области право и администрација., раде на пословима обраде докумената, секретарске послове, поседују знање из коресподенције, матичне евиденције, познају правни поступак и послове платног промета.

>>> ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА И БРОЈА ЧАСОВА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА