ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР


Трајање школовања: 4 године

Избором овог  профила  ученици  ће  стећи  знања  и  вештине  у  свим  сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања  платног  промета, спровођења  свих  облика  књиговодствених евиденција, праћења  и  контроле  пословања  предузећа, утврђивања резултата, састављања  извештаја, израде  различитих врста  обрачуна и  калкулисања.
Наставним  програмом  за  образовни  профил  финансијски администратор  предвиђени  су  предмети  којима  се  стичу, пре свега, знања и  вештине  из  рачуноводствених и  финансијских области, али  су предвиђени  и  предмети  којима се стичу  неопходна  економска  и  правна  знања, знања  о  администрацији, организацији  и менаџменту  предузећа. Такође, током школовања  овог  профила   стиче  се  општа  култура  и  образовање — учењем  страног  језика, рада  на  рачунару, употребе  софтвера, пословног  бонтона итд.
Практична/блок настава  за ученике се обавља у банкама и предузећима.
Настава  финансијско-рачуноводствене  обуке  обавља  се  у  кабинету   за  финансијско-рачуноводствену  обуку, где  се  симулирају  послови  из  области  рачуноводства  и  финансија. Часове  обуке  изводе наставници који  су  претходно  прошли  обуку  за  примену  нових  наставних  метода, примену  нових  наставних  програма  објективног оцењивања и комуникације. 
За ученике овог образовног профила планирају се посете рачуноводственим агенцијама и Сајму виртуелних предузећа.

>>> ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА И БРОЈА ЧАСОВА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА