Директор

Новаковић Новица
проф. рачунарства и информатике

Педагог

Лакетић Јелена 
дипл. педагог

Психолог

Бура Наташа 
дипл. психолог

Секретаријат

Ђорђевић Јелка
дипл. правник

обавља управно-нормативне правне послове:
-даје правна мишљења и савете,
-указује на законске промене,
-усаглашава акте са законом и у вези са тим сарађује са родитељима-стратељима,редовним и ванредним ученицима,лицима за доквалификацију и преквалификацу
-израђује појединачне акте по одлуци директора и захтеву како ученика и родитеља тако и странака;
-информише заинтересована лица у вези законаких права и обавеза везана за образовање као и све остале послове који спадају у делатност школе;
-присуствује по потреби како седницама органа управљања тако и стручним већима; 
-обавља и друге послове имовинско правног и облигационог карактера;

Вујчић Слободан
административно-финансијски радник

Рачуноводство

Пауљев Марина 
руководилац рачуноводства 

Библиотека

Тадић Невена
Лакетић Јелена
Христов Драган

Помоћно особље

Томашевић Горан 
домар школе 

Николић Алис
чувар

Филиповић Сладимирка
помоћни радник

Винклеровић Милосавка
помоћни радник

Богдановић Милица
помоћни радник

Немет Регина
помоћни радник

Суботић Мира
помоћни радник