П Р А В И Л Н И Ц И>>> СТАТУТ ШКОЛЕ

>>> ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

>>> ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Дана 27.12.2013. године, ступили на снагу и остали акти које је Школски одбор дана 17.12.2013. године донео (измене и допуне): Правила понашања, Правилник о раду Ученичког парламента, Правилник  васпитно- дисциплинској одговорности ученика (почео са применом 15.01.2014. године),
Правилник о поступку и начину заштите безбедности и здравља ученика док бораве у школи, Правилник о испитима, Правилник о дисциплинској одговорности запослених, Правилник о раду.
 Сви запослени, родитељи-старатељи и ученици могу да се информишу  код  секретара школе , Јелке Ђорђевић , о својим правима, обавезама и одговорностима у вези редовног и ванредног школовања . Такође могу добити све информације у вези напред донетих аката школе.


 Д О К У М Е Н Т А


>>> РАЗВОЈНИ ПЛАН 2016.  О Б Р А С Ц И


>>> УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПЛАНОВА РАДА НАСТАВНИКА

>>> НАПОМЕНЕ: ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ

>>> ПЛАНОВИ - НАСЛОВНА СТРАНА

>>> ГЛОБАЛНИ ПЛАН

>>> ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

>>> ТАБЕЛА ЗА ПРЕГЛЕД СТЕЧЕНИХ БОДОВА НА СЕМИНАРИМА

>>> ОБРАЗАЦ ЗА ПОРТФОЛИО

>>> ОБРАЗАЦ - ПЛАН ПРИПРЕМНЕ, ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СА НАСТАВНИМ МЕТОДАМА/ ОБЛИЦИМА РАДА

>>> ТАБЕЛА ЗА ДОПУНСКУ И ДОДАТНУ НАСТАВУ

>>> ТАБЕЛА ЗА ДЕЖУРСТВО УЧЕНИКА


 -


>>>