-

>>> ПРАВИЛНИК О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИНа основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Економске школе „9.мај“ доноси

ОДЛУКУ

о закључењу оквирног споразума


                                    Екскурзија ученика ознака из ОРН 63516000 -  услуге организације путовања

 

                                                            ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


Економска школа „9. мај“
Ђуре Даничића 2
22000 Сремска Митровица

Број:
384-2018/2
20.12.2018
. године

 

          На основу члана 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 384-2018 од 20.12.2018. године, Комисија за спровођење јавне набавке образована Решењем број 384-2018/1 од 20.12.2018. године, у поступку јавне набавке упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.3/18,

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА, СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

>>> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАНа основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Економске школе „9.мај“ доноси

ОДЛУКУ

о закључењу оквирног споразума

Екскурзија ученика ознака из ОРН 63516000 -  услуге организације путовања

 

ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕЕкономска школа ''9.мај''

22000 Сремска Митровица

ул. Ђуре Даничића број 2


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке :редни број јавне набавке 1.3.1. и деловодни број Одлуке о покретању поступка 298/3. Комисија за јавну набавке у оквиру својих законом и одлуком одређених послова,  израдила је Конкурсну документацију како следи:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –радови:  поправка грејног система у школи

ЈН бр 1.3.1

број јавне набавке на Порталу : 1665859


 


>>>  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Р Србија АП Војводина

Економска школа ''9.мај''

Сремска Митровица

 Комисија за јавне набавке

 Број:  90/3-1-2016    

Дана: 10.05.2016. године

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама  ( Сл.Гл РС број 124/12, 14/15 и 68/15) у предмету јавна набавка мале вредности – услуга набавка и куповина електричне енергије а у вези предлога и стручне оцене  Комисије за јавне набавке, наручилац доноси следећу

 

ОДЛУКУ

о додели уговора понуђачу у поступку јавне набавке

>>> ОДЛУКА -На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС” бр. 124/12, 14/15 I 68/15), (у даљем тексту: Закон),

Економска школа „9.мај“, улица Ђуре Даничића број 2, 22000 Сремска Митровица објављује

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку услуга - Организовање екскурзије - Редни број набавке 1/16

>>> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

>>> ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА